POLITYKA PRYWATNOŚCI

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Cafe Bąbel Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Woli wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000812648, o kapitale zakładowym 5 000 zł , NIP1231454322, REGON 384813079

 2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przyjęto następujące definicje:

  • RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem cafebabel.com.pl

  • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca ze znajdujących się tam formularzy.

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Do przesyłania danych używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (TLS).

 2. Dane osobowe podawane w formularzach w Serwisie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 3. Aktualna Polityka Prywatności znajduje się zawsze na stronie Serwisu.

§2. Przetwarzanie danych

 1. Dane osobowe Użytkownika korzystającego z Serwisu przetwarzane są przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy drogą elektroniczną poprzez adres e-mail poczta@cafebabel.com.pl lub pisemnie, na adres Administratora podany w §1 pkt 1.

 3. W celu świadczenia usług przetwarzane są następujące dane Użytkownika, które podawane są przez niego w formularzach zamieszczonych w Serwisie:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu.

  • adres rozliczeniowy
 1. Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  • jedynie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora względem Użytkownika (np. sklep internetowy, warsztaty, imprezy okolicznościowe).

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma także prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po wyświadczeniu usługi lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.

 3. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organy ścigania) lub podmiotom współpracującym bezpośrednio przy realizacji usług świadczonych przez Administratora względem Użytkownika (np. firma prowadząca warsztaty, imprezy okolicznościowe).

§3. Pliki cookies

 1. Serwis dostępny pod adresem cafebabel.com.pl nie używa cookies (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie przeglądarki).